Reklamačný poriadok

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Reklamačný poriadok je spracovaný podľa Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a v súlade so zákonom 250/2007 Z.z o ochrane spotrebiteľa a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zodpovednosti za chyby (ďalej len „reklamácie“).

„Predávajúci“ je obchodná spoločnosť Studio JŠ, s.r.o, so sídlom v Krásne nad Kysucou 1435, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 46 376 194, DIČ: 2023353167, IČ DPH: SK2023353167, zapísaným v Obchodnom registri Okresného úradu Žilina I, odd.: Sro, vl.č. 55461/L.

„Kupujúci“ je subjekt, ktorý s predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru.

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Na celý sortiment poskytuje predávajúci zákonom stanovenú záručnú lehotu 24 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia výrobku spotrebiteľom. Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nezodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

Kontaktná osoba pre reklamácie:
Ing. Juraj Švancár, tel: +421 948 452 772 , e-mail: moje@greenbody.sk

Adresa pre zaslanie tovaru v prípade reklamácie:
Studio JS s.r.o., Pifflova 8, 851 01 Bratislava

Pri reklamácii zakúpeného tovaru je nutné, aby kupujúci zaslal alebo predložil reklamovaný tovar spolu so všetkými dokladmi, ktoré mu boli vydané v rámci vybavenia objednávky. K reklamácii je potrebné pripojiť aj popis charakteru chyby. V prípade, že kupujúci vracia poškodený tovar, musí ho vrátiť kompletný tak, ako ho prevzal. Reklamovaný tovar neposielajte na dobierku, takýto tovar nepreberáme.

Náklady na dopravu k nám hradí kupujúci, späť ku kupujúcemu hradí predávajúci. Reklamácie vybavujeme do 10 pracovných dní.

Informácie o priebehu vybavovania reklamácie sú zasielané elektronickou poštou na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim, prípadne na poštovú adresu uvedenú v objednávke reklamovaného tovaru. Ak kupujúci vyžaduje zasielanie informácii na inú adresu, musí túto skutočnosť uviesť v oznámení o reklamácii.

Predajca nezodpovedá za chyby spôsobené nešetrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením.

Vzťahy neupravené obchodnými podmienkami Studio JS s.r.o., sa riadia zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

 

V Krásne nad Kysucou dňa 01.06.2017

© 2017 greenbody.sk Všetky práva vyhradené.

Vytvorené srdcom Melton Digital a poháňané WordPressom.